Brugerudvalgsmøde 18 marts 2024

Rantzausminde, 21. marts 2024
Generalforsamling i Rantzausminde Bådelaug d. 20. marts 2024.
Generalforsamling iht. den fremsendte indkaldelse.
Valg af dirigent.
Frede West byder velkommen til ca. 35 medlemmer.
Frank Brade Jørgensen foreslås som dirigent.
Frank takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet jf. vedtægterne.
Giver herefter ordet til Frede.
Formandens beretning.
Formandens beretning 2024
Svendborg, 17/3-2024
Når jeg kikker tilbage på året der er gået er det ikke til og kommer uden
om jubilæums året 50 år. Det er super flot at vi kan holde sammen på et
bådelauge som vores i så mange år.
Der var et flot fremmøde med fest klædte medlemmer og alle i godt
humør og der var meget snak ved bordene. Specielt en stor tak til
Henning Stampe for og være togholder på festen.
Vi fik lov til og bruge op til 50000kr men vi klarede det til ca 35000kr så tak for det.
Det viser at der stadig er brug for bådelauget til og samle vores
interesser i havnen. Det er også tid til og kikke fremad og hvad er det vi
skal bruge flerer kræfter på i fremtiden. Der til er vi meget åbne for
brugbare foreslag til videre udvikling. Hvad er det vi skal arbejde på i
fremtiden.
Vi fik renoveret bro 1 i foråret . det er ikke helt som vi havde håbet på da
man ikke havde afsat penge nok . Så nu står vi med en bro som kun er
halv færdig . Det er et stort punkt på vores næste møde med
politikkerne om en månede.
Dog fik vi det længe ventede Slæbe sted og der må jeg sige at det er
super flot lavet og vil nok blive en succes i fremtiden. Samtidig kan vi se
at det er blevet mere sikkert for børn og opholde sig på vejen ved grillen.
vi fik bruge en 4 års opsparing af ildsjæle midler til en ny havne trappe
og den blev godt modtaget fra første dag masser af børn og voksne
bruger den med stor fornøjelse.
vi påtænker om vi kan få en lille flåde monteret i den ene ende og et
træk tov ud til en pæl så børn kan trække sig ud og ind . Vi kan se i
andre havne at det er meget populært for børnene.
Så fik vi endnu en gang højvande i havnen . Vi brugte facebook siden til
og advarer samt opfordre til og få slække fortøjningerne på bådene og
jeg må sige at det virkede så vi undgik det større skader på både og havn.
Legeplads ja vi regnede med den var helt død men jeg har lige fået en
mail fra kommunen at de 500 tusinde vi er blevet lover bliver forlænget
2 år mere og at vi vil blive kontaktet af plan afdelingen for videre forløb
med hensyn til ny lokalplan.
Jens Erik vil gerne stoppe i bestyrelsen så jeg vil gerne sige Jens Erik
en stor tak for først en tid som formand og der efter næstformand samt
det store arbejde med og udgive bladet og finde på noget interresant
og skrive om .Så stor tak for det.
Det var hvad jeg havde denne gang.
Formand
Frede West
Beretningen vedtaget.
Regnskabsaflæggelse.
Lasse fremlægger regnskabet.
Medlemsantallet er pt. på 110, hvilket resulterer i en indtægt på 17000 kr.
Saldo primo. 104000 kr.; ultimo 89000 kr.
Driften udviser et positivt resultat på 20000 kr., når der er reguleret for 50 års jubilæumsfesten.
Regnskabet kan rekvireres hos Lasse, hvis man ønsker at nærlæse det.
Regnskabet for 2023 godkendt.
Budget og fastlæggelse af kontingent.
Lasse fremlægger budgettet for 2025.
Der budgetteres med indtægter på 26000 kr. og udgifter på 25400 kr., hvilket giver et nettoresultat på 600
kr.
Udgivelsen af bladet beløber sig til 5000 kr.
Nye standere udleveres til standerhejsningen d. 4. maj på grill pladsen.
Fastlæggelse af kontingent er uforandret 150 kr./år.
Budgettet kan rekvireres hos Lasse, hvis man ønsker at nærlæse det.
Budgettet og uændret kontingent godkendt.
Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogen forslag.
Valg til bestyrelsen.
Jens Erik ønsker at fratræde bestyrelsen.
På valg er Frede, som ønsker genvalg.
Henrik er som suppleant indtrådt på Majbritt’s plads og er på valg til næste år.
Hans stiller op til bestyrelsen.
Frede genvælges som formand.
Hans vælges som bestyrelsesmedlem.
Frede takker Jens Erik for hans store arbejde for bådelauget og modtager en erkendtlighed i for det.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag til besættelse af posten trak sig uventet, hvorfor de fremmødte fik tilbudt posten.
Efter lidt snakken frem og tilbage og naturligt pres valgtes Kaj Rasmussen som suppleant.
Valg af 2 revisorer.
På valg er Jens Christensen og Jørn Nielsen.
Jørn var ikke til stede, men havde via skriftlig fuldmagt ønsket genvalg.
Begge blev genvalgt.
Valg af 1 revisorsuppleant.
På valg er Jakob Loeb.
Jakob blev genvalgt.
Eventuelt.
Da Jens Erik stopper i bestyrelsen stopper han også som redaktør for det trykte blad.
Som det ser ud, er der ingen til at føre bladet videre. Udgiften til bladet beløber sig til ca. 5000 kr. om året,
hvortil skal lægges arbejdet med at få det bragt ud til de medlemmer, der stadig ønsker det.
Alternativet er et nyhedsbrev. Da alle har mail, er det enkelt at distribuere nyheder ud til alle.
Evt. kan nyhedsbrevene ud over den løbende udsendelse samles 2 gange om året og sendes igen.
Fordelen ved nyhedsbrevet er aktualiteten og at sponsorerne fast vil blive nævnt i nyhedsbrevet.
Med bestyrelsens argumentation og da ingen brændte for arbejdet med at videreføre bladet, er bladet
derfor ophørt i den trykte form.
Lars Peter benyttede lejligheden som webmaster at reklamere for hjemmesiden, hvor der i den sidste tid er
sket ikke så lidt.
Bl.a. er der link til det lokale vejr i Rantzausminde, den aktuelle vandstand (ikke prognoser som DMI),
kalender med kommende aktiviteter, nyheder og meget mere.
Hjemmesiden opdateres løbende og sammen med FB-siden er der tale om gode informationsplatforme.
Jens foreslog – og sikkert mange andres holdning – en anden mastekran, der er mere robust og enkel og
sikker at anvende.
Frede svarede, at ønske om bedre kraner ofte bringes til havnens og politikernes kendskab. Foreløbig uden
positivt resultat.
Jens efterlyste samtidig en mere specifik skiltning på vinter pladsen i forhold til at placere de enkelte både
efter deres længde i fod.
Der er i et vist omfang en sådan skiltning, men at efterkomme skiltningen er straks en anden sag.
Henning orienterer om det nye tiltag med at afholde en grill aften.
Sejlturene har i de sidste år ikke haft den ønskede tilslutning af forskellige årsager, hvorfor bestyrelsen
planlægger en grill aften lørdag d. 1. juni kl. 1700, hvor der tændes op i grillene.
Der serveres en velkomstdrink. Alt andet medbringes af deltagerne.
Bestyrelsen sørger for et telt, såfremt vejret ikke bliver som det forventes med fuld sol og varme.
Mere om arrangementet når tiden nærmer sig på hjemmesiden, FB, opslag og ved standerhejsningen.
Frank takker for god ro og orden.
Frede takker for valget og Frank for at have navigeret godt gennem dagsordenen.
Frank modtager lidt for hjælpen.
Rantzausminde Bådelaug er efterfølgende vært ved et lille kulinarisk arrangement.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Frede West – formand
Henning Stampe – næstformand
Lasse Nellemose Larsen – kasserer
Henrik Rasmussen – bestyrelsesmedlem
Hans Raae Andersen – bestyrelsesmedlem
Kaj Rasmussen – suppleant
Hans R
sekr.
21. marts 2024
Referat godkendt:

Svendborg, 21. marts 2024
Brugerudvalgsmøde med Svendborg Havn, 18. marts 2024
Referat i henhold den fremsendte dagsorden samt punkter fra Brugerudvalget.
Deltagere:
Christian Steffensen og Mads Flyger – Svendborg havn
Brugerudvalget var repræsenteret ved:
Frede West, Lasse Larsen, Hans Raae Andersen – RBL
Jacob Jensen – SSS
Henning Stampe – Brugere af havnen
Birthe Jørgensen – Rantzausminde Havbadeforening
Afbud:
Erling Hansen, Jacob Svendsen – Brugere af havnen
Ej fremmødt:
Niels Arntoft, Christian Hammerich – SSS
CS:
Byder velkommen til mødet, som i dag afholdes i Svendborg Kommunes lokaler i Svendborg Maritime
Erhvervspark.
Orienterer kort vedr. det kommende møde med repræsentanter for Erhvervs- og Turismeudvalget.
Anbefaler relativt få punkter, som beskriver de store rammer samt ikke uvæsentligt at lægge pres på for
udfærdigelse af en ny lokalplan for hele området.
Punkterne fra Brugerudvalget fremsendes i god tid før mødet.
BJ:
Bad om ordet og spurgte om Badeforeningen i hele taget var ønsket som medlem af Brugerudvalget og
accepteret i havnen.
Badeforeningen fremgår ikke af Brugerudvalgets vedtægter, som er meget lidt tidssvarende, og derfor
efterspørges en ajourføring af vedtægterne.
Alle enige om, at Badeforeningen var ønskede både på havnen og i Brugerudvalget.
CS:
Svbg. Havn udarbejder ikke nye vedtægter, men Brugerudvalget er velkomne til at fremsende udspil til
nye/reviderede vedtægter, som bør afspejle de brugere og aktiviteter, der er tilstede i området.
Brugerudvalget har ingen økonomiske beføjelser og/eller bestemmelsesret i forhold til
havneadministrationen.
JJ:
Det det er vigtigt at vedtægterne for Brugerudvalget er ajour, også i forbindelse med evt. ansøgning om
penge eller andet fremstår som et samlet og enigt Brugerudvalg.
De frie medlemmer skal have en båd i havnen.
Positiv holdning for et yderligere medlem til Badeforeningen.
Brugerudvalget skal altid høres i forbindelse med diverse tiltag, der foreslås lokalt.
HS:
Der må være en overordnet interesse i, at der er så megen aktivitet som muligt på havnen og området.
Er helt enig i, at bådejerne, som betaler til havnens drift, ikke på noget tidspunkt kan komme i mindretal i
forhold til andre foreninger/klubber og derfor skal have en båd i havnen.
CS:
Ved henvendelse til kommunen, videresendes henvendelsen til den respektive afdeling.
Dialogen tages herefter med Brugerudvalget.
Vedrørende vedligehold og anmodning herom på specifikke grønne arealer er en mail velkommen, da der
kan være flere interne ”ejerforhold” på det aktuelle område.
F.eks er kældertoiletterne under kulturel forvaltning.
God ide med forlængelse af bro 10, når denne skal renoveres.
JJ:
Efterlyser orientering om tidspunkt for græsslåning foran Strandgaarden af hensyn til at joller skal flyttes.
Har ryddet op i gamle joller. De, der stadig ikke bruges flyttes fra havnesiden og frist til fjernelse oplyses
ejerne. Efter fristens udløb fjernes jollerne fra området.
CS:
Vedr fiskerhuse og servicebygning send mail med de konkrete ønsker omkring pasning af arealerne til CS.
CS:
Da tiden er begrænset bedes FW gennemgå de fremsendte punkter.
 Konklusionen på et ekstra medlem i Havbadeforeningen er ikke entydig.
På dette møde enighed om Havbadeforeningen indtil videre har en gæst med til
brugerudvalgsmøderne.
 RBL ønsker ikke at leje vinter pladsen og stå for administrationen af denne.
 Brugerudvalget skal i større omfang høres/orienteres ved nye tiltag.
 SSS afventer afklaring administrative forhold om den lille vinter plads.
 Orientering til Brugerudvalget fra de etablerede foreninger/klubber er ikke optimal.
 Svbg. Havn administrerer vinterpladserne og betaling for bådene.
Ikke endelig løsning på intern fordeling af administration, herunder de udvendige toiletter/bad.
Aftale at bruger af sidstnævnte for rengøring mv.
 Sikker havn godkendelserne er på plads i dette halvår.
 Hans rykker T&I for status på mødet med Svbg. Havn vedr. vedligehold af de grønne områder.
 Der oprettes max. 6 camper pladser på arealet nærmest skrænten.
 Alle stativer/trailere skal i år placeres på arealet mellem de to vinter pladser.
Græsarealet langs Rantzausmindevej friholdes til parkering. Hans administrerer.
 Kun stativer/trailere, hvor ejer har båd i kommunal havn, primært Rantzausminde Havn. Alt skal
bære mærker, så identifikation er mulig.
 Anmodet om yderligere LED lysstandere på bro 1 og 2.
Løsning findes snarest, da elektrikerne er herude.
 Billeder og tekstforslag til Havneguiden fremsendes herfra i løbet af dette halvår.
 Anmodning om at få renset lidt op langs stensætningen mellem bro 1-4 for bedre udleje af små
pladser.
CS oplyser, at der udarbejdes konkrete planer for uddybning af alle havne.
Stort arbejde, da der skal tages adskillige bundprøver til analyse i alle havne.
Vand og Affald har påtaget sig ansvaret for ophobningen af sand ved overfladeudløbet ved bro 5.
TM Havn er bestilt til arbejdet.
 SSS hænger info op om årets stævner. Nyt skab monteres på servicebygningen her i foråret, hvor
der vil være plads.
Svbg. Havn har ikke kapacitet/penge til lille flåde til børn ved krabbebroen, men er positive for
ideen. Vi går selv videre med projektet.
 Stor mængde vand, der løber på Rantzausvej fra skrænten. Isproblematik ved frost.
Hans fremsender beskrivelse af forholdet.
Svbg. Havn vurderer herefter, hvem der skal kontaktes internt.
Hans R, referent.
21.03.2024