Generalforsamling 2021

i Rantzausminde Bådelaug

RANTZAUSMINDE BÅDELAUG – GENERALFORSAMLING.
Hermed følger referat af generalforsamling, afholdt den 28. oktober 2021 jf. den udsendte dagsorden.

1
Formand Frede West byder velkommen og foreslår Poul Hansen som generalforsamlingens dirigent, hvilket de fremmødte medlemmer godkender.
Poul takker for valget og kan konstatere, at generalforsamlingen er rettidig varslet efter forskrifterne.
Oprindeligt skulle generalforsamlingen have været afholdt ultimo april, men grundet Covid-19 udsat til ultimo oktober.
Sidste generalforsamling afholdt 21. marts 2019.
Henrik P er på valg i år. Der bør findes 3 nye kandidater til bestyrelsen.
Formand og næstformand sidder uden valg. Stiller op til april 2022.
Til april rettes ind så valgperioder bliver normaliseret.
Regnskab for 2019 og 2020 aflægges i dag.

2
Frede West oplyser i sin beretning, at Jens Erik Andersen for 2 år siden ønskede at gå af som formand, hvorfor Frede overtog formandsposten.

Et større kloakarbejde skulle have været i sidste del af sejlersæsonen 2019, men blev efter anmodning flyttet til vinteren 2019-2020, da det ellers villet have kollideret med bådptagning.

Sidste år blev de grønne områder beskåret i samarbejde med Trafik & Infrastruktur og HedeDanmark. Der var to optioner fra HedeDanmarks side. Enten rører vi ikke noget eller også skæres alt ned til jorden. Da diverse bevoksning efterhånden havde fået overtaget, valgtes den sidste mulighed. I foråret begyndte det hele at blive grønt igen og nu er der god vækst over hele området.

Der har i mange år været talt om en legeplads, og efter et større planlægningsarbejde med mange møder og ansøgninger om sponsorater, lykkedes det at få Svendborg Kommune til at bevilge 500.000 kr, samt at Fynske Bank kom med 75.000 kr til projektet. Det oprindeligt fremlagte projekt måtte derfor reduceres på den måde, at udgravningsarbejdet til legeplads og en forstørrelse af grill pladsen stadig bliver i den oprindeligt planlagte størrelse, men der reduceres på ”inventaret”. Reduceret projektbeskrivelse fremlagt for de relevante myndigheder. Desværre spærrer den nuværende lokalplan for igangsættelse af projekterne. Kommunen har oplyst, at ændring af en lokalplan kan tage op til 10-12 måneder, og for tiden har erhverv prioritet, hvorfor der nu arbejdes på at opnå en dispensation fra lokalplanen.

Havnens toiletbygning trænger til en opdatering af inventar og farver. Havnemesteren er enig i dette, hvorfor der kan forventes oprettelse af et ekstra toilet hos herrerne samt en fast adskillelse af baderummene i begge afdelinger. Efter opdatering forventes bygningen at være levetidsforlænget med ca 5 år. Helt ny toilet- og servicebygning centralt placeret i havnen er på sigt ønskelig.
Der er ønske om åbning af toiletter og badeforhold i den udvendig kælder ved Strandgaarden i sejlsæsonen. Kodelås i lighed med de øvrige toiletter. Rengøring og betaling herfor drøftes internt i havneadministrationen.

Molehovederne ved den vestlige indsejling er i meget dårlig stand. Arbejdet med renovering til ca. 1,5 kr. Udføres med start i uge 46 og frem til uge 4.
Ikke tilfredsstillende, da sydvestlig sø alene kan dæmpes ved en forlængelse af den vestlige mole med en drejning mod øst. Umiddelbart har der ikke fra været politisk side været opbakning til molens forlængelse, men havnemesteren er fra højeste politiske side bedt om at udarbejde nyt anlægsforslag på en moleforlængelse.
Rambøll undersøgelsen sidste vinter gav et trist resultat med hensyn til pælenes generelle tilstand.
Angrebet af pæleorm var mere omfattende end forventet. Politikerne er orienteret om tilstanden.
Gennemgang af havnen med politikerne og havneadministrationen sker senere på året.

De opsagte medlemmers forhold er indtil videre uforandret, dvs at det oprindeligt ene år blev forlænget med 2 år, dvs til april 2024. Bådelauget kæmpede intenst for at beslutningen blev trukket tilbage, desværre indtil videre uden held. Stor fortørnelse over, at opsigelserne blev gennemført, men samtidig stor ros til Frede for blandt andet via pressen at skabe debat om forholdet.
Stor undren over den totale tavshed fra SSS side i samme sag. Flere sejlere er medlem begge steder. Flytningerne vil blive taget op igen efter kommunevalget.

Havnes samlede anlægsbudget var for omkring 10 år siden på 2,8 mio. kr. I dag er det 2,5 mio. kr! Borgmesteren er orienteret om forholdet. Økonomiudvalget skal godkende en evt. forhøjelse, men der er håb om, at det vil ske.

Nyt slæbested til trailerbåde etableres i den gamle bedding, som bygges helt om til formålet. Lovet færdigt inden 2022 sæsonen.

Trappe på stensætningen afsluttende med lav krabbebro overfor kiosken bygges af havnens personale. Forventes at stå klar til sæson 2022. Finansiering er på plads.

Politisk beslutning om, at der ikke sker nogen form for havneudvidelse af de kommunale havne. 3 bådpladser er nedlagt i forbindelse med at pælene ved bro 8 blev omarrangeret for et par år siden. Stor utilfredshed med at nogle både i år er blevet flyttet til pladser, hvor bådene ligger i ret korte fortøjninger.

Der er investeret over 50 mio.kr i Svendborg Havn de sidste 10 år. Finansieringen er bogført på anlægsbudgettet.

Brodækkene males ikke fremover.

Formandens beretning blev godkendt.

3
Regnskaberne for 2019 og 2020 gennemgået af Henrik P, der var kasserer i de år.
Regnskaberne var fremlagt under gennemgangen og derfor refereres ikke vedr. de enkelte posteringer.
Planen med den indkøbte bådvogn var, at fiskejoller mv ikke skulle stå på land ved kranen, men skulle kunne flyttes til området ved stejlepladsen. Vognen skal have udskiftet hjulene, så den er lettere at flytte med. Vognen finansieret af havnen.

Begge regnskaber godkendt.

4
Budget for 2021 fremlagt af Lasse (kasserer).
Buget for 2022 ligeledes fremlagt. Ikke de store ændringer i forhold til 2021.

Kontingentstigning foreslået af bestyrelsen. Stigning med 50 kr til årligt 150 kr.
Nødvendigt på sigt grundet diverse omkostningsstigninger.
I 2023 fylder bådelauget 50 år. Forslag om afholdelse af en fest med delvis egenbetaling.

Faktura for betaling af kontingent sendes på mail. Husk ved betaling at angive fakturanummer, hvilket letter administrationen betydeligt. Ingen betaling medfører sletning af medlemskab. Regnskabssystemet giver ikke mulighed for automatisk overførsel ved angivelse af medlemsnummer.

Forslag om at kontingentstigning sker som et ekstraordinært kontingent blev ikke godkendt. Generel kontingentstigning til 150 kr blev godkendt.

5
Der er ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmerne.
Frede oplyser under dette punkt vedrørende fiskerhusene, at der er 9 huse og 12 personer på venteliste.
Bådelauget kunne tænke sig at stå som bygherre og udlejer på yderligere op til 6-8 nye huse på området bag saunaen. Ideen er på forhånd fra politisk og havneadministationens side godkendt. Råderetsaftale for jordstykket skal oprettes, men ses ikke som en forhindring.
Indskud og årlig leje går til bådelauget, som finansierer køb og opsættelse af de nye huse.
Vigtigt at bibeholde og udvide miljøet omkring fiskehusene og gøre området attraktivt for alle.
Hvis generalforsamlingen kan godkende projektet, udarbejdes skitser, til forelæggelse for havneadnimistrationen til viderebringelse i det politiske system.
Forslaget godkendt.

Vedrørende legeplads så afventer en løsning på vedligehold og forsikring.
Bådelauget arbejder ikke videre med projektet før disse forhold er på plads.
SSS deltager ikke på nogen måde i arbejdet omkring legeplads mv.

Lokalråd 5700 Vest er generelt interesseret i projekter/aktiviteter i vores området. Kunne på sigt være relevant at søge midler herfra.

6 + 7
Som forholdene er her og nu, er ingen i bestyrelsen valgt, men alene fungerende.
Henrik P stiller ikke op til 2 år mere.
Medlemmerne skal finde ud af, hvad der skal ske med foreningen, da der er en aldersproblematik, som om 3 år kan medføre, at foreningen ophører helt af sig selv.
Yngre kandidater efterlyses som medlemmer af bestyrelsen.

Efter lidt debat om disse dystre udsigter blev følgende personer valgt til bestyrelsen:
Majbritt Kjærulff – sekretær
Henning Stampe – menigt medlem
Lasse U Larsen – kasserer (pt. fungerende kasserer)
Henrik Rasmussen – suppleant

Frede West og Jens Erik Andersen fortsætter til næste generalforsamling i april 2022 henholdsvis som formand og næstformand.

8
Som revisorer genvalgtes Poul Hansen og Mogens Kruger.

9
Revisorsuppleant blev Frank Jørgensen.

10
Ønske om at 30 min parkeringen langs havnen øges til 1 time i perioden 1. maj til 1. oktober.
Har tidligere været 1 time.
Anbefales af generalforsamlingen og ønsket forelægges havneadministrationen.

Forslag om fælles optagning og søsætning.
Bådelauget kan ikke forestå dette grundet sponsorer.
Kan alene foregå i privat regi, som det i et vist omfang allerede foregår. Interesserede må holde sig til.

Kemikalieskuret låses ifølge nogle medlemmer for tidligt i efteråret og flere af tønderne trænger til tømning.

Vandet på broerne og vinterpladsen administreres af og lukkes af havnen.

Utilfredshed med betalingsstrøm på vinterpladsen primært grundet nødvendigheden af en nyere smartphone og mulig mangel på adgang til stik ved mange brugere ved forårsklargøring. I mangel af en smartphone kan stikkene tændes og slukkes fra en pc.

Jens Erik efterlyser input til diverse arrangementer i klubregi henover året.

Jørn oplyser, at Thriges Elværk i Odense hver den første lørdag i måneden har opstart af gamle maskiner. Gratis adgang.

Frede West fik af dirigenten de afsluttende bemærkninger og takkede for en god generalforsamling og glædede sig til forhåbentligt normaliserede forhold til foråret.

Således opfattet og refereret.
Hans R