Generalforsamling 2016

i Rantzausminde Bådelaug

Generalforsamling i Rantzausminde Bådelaug på Strandgården
torsdag, den 17. marts 2016 kl. 19.30.

1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning.

3: Regnskabsaflæggelse.

4: Budget og fastsættelse af kontingent.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg til bestyrelsen.
(På valg Ole og Kent)

7: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
(Mangler)

8: Valg af 2 revisorer. (På valg er Erik Hansen og Palle Debel)

9: Valg af 1 revisorsuppleant. (På valg er Leif Sølvason)

10: Eventuelt.

***********************************************************************************

ad 1: Bestyrelsen foreslog Dennis Schmidt, som blev valgt.

ad 2: Formandens beretning blev godkendt.

ad 3: Regnskabet blev godkendt.

ad 4: Poul gennemgik budgettet og nævnte bl. a. at afsættelse af kr. 6,000,- til arrangementer gerne må ses som en opfordring til at komme med forslag til arrangementer. Budgettet, der ballancerer med kr. 18.500,-, blev godkendt.
Kontingentet blev som foreslået fastsat til uændret 100 kr.

ad 5: -ingen indkomne forslag.

ad 6: Jens Erik Andersen og Frede West blev valgt.

ad 7: Leif Strandby Clausen blev valgt.

ad 8: Erik Hansen og Palle Debel blev genvalgt.

ad 9: Leif Sølvason blev genvalgt.

ad 10: Under dette punkt, hvor alt kan debatteres, men intet vedtages, blev der stillet flere spørgsmål.

Ole Madsen foreslog nedsættelse af et festudvalg. Forslaget blev vel modtaget.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen og ser gerne input fra medlemmerne.
Der var spørgsmål til etablering af legeplads. Der ligger et projekt klar til ”ildsjæle”, der kan/vil bruge tid på at søge fonde m.v., svarede Mogens.
Der blev også spurgt til ”urosikring” af østbassinet. Brugerudvalget har fået oplyst fra havnen, at det bliver inkorporeret i langtidsplanerne, da det skønnes at være en bekostelig affære.
Formanden takkede dirigenten og førte an i forsamlingens hurraråb for Rantzausminde Bådelaug.
Herefter blev der serveret smørebrød og en dram. Aftenen forløb i en positiv atmosfære med den fornødne koncentration under dagsordenens punkter.
I øvrigt gik snakken livligt fra start til slut. En god aften.

referent Mogens Krüger-Olsen
Se formandens beretning 2015