Vedtægter

for Rantzausminde Bådelaug

§ 1. Foreningens navn er “Rantzausminde Bådelaug”. Dens hjemsted er Rantzausminde Lystbådehavn, Svendborg kommune.

§ 2. Foreningens formål er at varetage bådeejernes interesser og trivsel i og ved Rantzausminde Lystbådehavn.

§ 3. Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver person, når vedkommende til bestyrelsen fremsætter begæring herom.
Medlemskabet er husstandsmedlemskab.

§ 4. Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5. Undlader et medlem at betale kontingent, og han trods skriftlig opfordring ikke berigtiger restancen inden en af bestyrelsen fastsat frist, slettes han som medlem, og genoptagelse i foreningen kan da ikke ske mod at al restance til foreningen betales.

§ 6. Udmeldelse af foreningen kan kun ske pr. 1 januar. Begæring herom må fremsættes til kasseren senest 31. december.

§ 7. Finder bestyrelsen grund til at ekskludere et medlem, kan dette ske, når 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Dog kan den ekskluderede indanke eksklusionen for den første generalforsamling derefter, og hvis denne generalforsamling underkender eksklusionen med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer, bortfalder den.

§ 8. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges for 2 år ad gangen, og afgår efter tur, tre de ulige år og to de lige år.
Der tilstræbes at formand og sekretær ikke afgår samtidig.
Genvalg kan finde sted.

§ 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Alt afgøres ved stemmeflerhed. Er stemmernes antal lige, gør den fungerende formands stemme udslaget. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

§ 10. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år inden for Svendborg kommune inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Der kan kun afgives stemme ved fremmøde.
Hvert medlemskab har en stemme.

§ 11. På den ordinære generalforsamling behandles:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Budget og fastsættelse af kontigent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

§ 12. Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig henvendelse til medlemmerne, senest 14 dage før afholdelse.
Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes et revideret regnskab.

§ 13. Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den ordinære generalforsamling skal indgive disse skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 14. Foreningens vedtagelser og afstemninger afgøres af de tilstedeværende medlemmer ved simpel stemmeflerhed, dog således at der er vedtagelse af lovændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder grund dertil eller senest 30 dage efter at mindst 1/5 af medlemmerne i skrivelsen til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemnet har anmodet herom.
Den bekendtgøres på samme vis som den ordinære generalforsamling.

§ 16. Foreningens regnskanår følger kalenderåret.

§ 17. Forslag om foreningens ophævelse behandles som lovændring. Opløses foreningen, træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle midler.