Generalforsamling 2023

i Rantzausminde Bådelaug

Generalforsamling Rantzausminde Bådelaug
– onsdag 22. marts 2023 kl. 19 på Strandgården, Rantzausminde Havn
Referat
1. Valg af dirigent
Formand Frede West byder velkommen til 25 fremmødte medlemmer.
Frank Brade Jørgensen foreslås som dirigent og vælges.
Frank takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig varslet jf.
vedtægterne.
2. Formandens beretning
”Som alle kan se så er der fuld gang i renoveringen af vores nye slæbe sted. Efter
mange møder og mange mail til flere politikere er vi endelig kommet i mål med det. Og en
renovering af Bro 1, som var rigtig dårlig. Jeg håber vi får nogle bedre
fortøjningsmuligheder på broen, når den er færdig, så man ikke skal fortøje til vandrør,
men til ordentlige klamper.
Brugerudvalget har sparet næsten 100.000 kr. op. Der er 25.000 kr. hvert år og der er i
Brugerudvalget enighed om, at pengene skal bruges til en bred trappe ned til vandet foran
grillen, så man kan sidde og nyde udsigten og have sine børn til og fange krabber, på sidste
trin som vil være tæt på vandet.
Der er konstateret et par dårlige pæle rundt om i havnen, hvilket er indberettet til
havnekontoret.
Vi har haft besøg af kommunens parkeringsafdeling. Hans Raae har vist dem rundt og der
vil blive ændret lidt på parkeringen i havnen. Der vil blive 2 timers parkering ud for
toiletbygningen og 1 times parkering på resten af havnen. Fremadrettet har vi selv fået lov
og tage parkeringsskilte ned fra 1. oktober til 1. april, så i den periode vil der være fri
parkering. Ved det nye slæbested vil det være lovligt at parkere og vente på, at det kan
blive ens tur til slæbestedet i ca. 30 minutter. Ved havnekajen vil det fortsat kun være
lastbiler, der kan holder og arbejde der.
Skilte ved udkørsel fra Rantzausvej bliver flyttet længere ned mod havnen for at give bedre
oversigt, når man kører ud på Rantzausmindevej.
Legeplads: Vi har endelig fået lidt hjælp fra et par politikere i kommunalbestyrelsen til og
komme videre. Det vil sige, at vi nu kan få sat en nabohøring i gang og der kan blive startet
på en ny lokalplan for hele havnen. Så vi håber en gang i år, at få grønt lys til opførelsen af
grillplads samt legepladsen.
Vi har rykket politikerne en del gange for, at de andelshavere, som blev opsagt, kan få
en ændring i opsigelsen, men vi har intet hørt fra udvalget.
Betaling af vinteropbevaringsplads: Der skulle drøftes i det politiske udvalg om prisen på
og have en vinteropbevaringsplads og prisen på en båd kunne komme til og koste 75 kr.
pr. m2 ekstra. Vi betaler i forvejen en høj pris, som er inklusiv vinteropbevaringsplads, vand
og strøm, så forslaget fik mig til tasterne og jeg skrev en lang mail til hele udvalget,
borgmester samt havnekontoret. Og jeg mente ikke, at fordi man manglede penge på
havnen, at det skulle være os der skulle stå for regningen, så det endte med, at vi kommer
til og betale 25 kr. pr. m2, hvilket er 1/3 af det oprindelige forslag – tak for det. Det var alt
fra mig i denne omgang. Frede West”.
Der var spørgsmål og svar vedrørende følgende:
Nyt slæbested forventes færdigt umiddelbart efter 1. april 2023, inkl. renovering af Bro 1,
hvor der ønskes bedre fortøjningsmuligheder.
Dårlige pæle og en sektion på Bro 4 er fejlmeldt hos kommunen.
Klargøring af maste: Der henstilles til, at de ligger så kort tid som muligt ved pladsen, hvor
både sættes i. Det fordi, at der skal være plads til alle.
Både der ikke er hjemhørende i havnen skal betale fuld pris ved vinteropbevaring.
Det forventes, at der kommer mellem 6 og 10 pladser til autocampere på det grønne areal,
hvor vi om vinteren har vinteropbevaringspladser til bådene. Det er en slags kompensation
for, at der ikke længere er plads til autocampere på Svendborg Havn. Pris for autocampere
er som for gæstesejlere. Alle skal betale fuld pris.
Der bliver spurgt om tidligere besparelser bl.a. som følge af øget udgifter til færgedrift er
sat på stand by. Det er det nok ikke, trods pris på brændstof m.v. er mindre end forventet.
Det oplyses, at der d.d. har været møde i Brugerudvalget, med Svendborg Havn, hvor det
blev oplyst, at der i år har været 25 omrokeringer af pladser. Der er 280 på ventelisten til
en plads, mod tidligere cirka 320. Mht. de pladser kommunen har opsagt, såfremt man ikke
bor i Svendborg Kommune, så er der ikke noget nyt. Det drejer sig, så vidt vides, om 3
pladser i Rantzausminde Havn, der er opsagt med udgangen af indeværende sæson. Flere
mener, at det løser sig, og vi håber, at de kan blive, efter mere end 30 år med plads i
havnen.
Formandens beretning vedtages herefter.
3. Regnskabsaflæggelse
Lasse gennemgår det udsendte regnskab.
Mht. medlemstal, så er der mere afgang, end der er tilgang. Pt. en nedgang fra 125
medlemmer til 105.
Indtægter i alt 39.500 kr. Udgifter 40.500 kr. Underskud 1.000 kr.
Indtægter er kontingent, fondsmidler samt annoncer,
Udgifter er bl.a. negative renter, erhvervelse af dyppumpe og ny grill.
Det bemærkes, at der i årets regnskab er betalt leje af Egense Forsamlingshus, til
jubilæumsfesten.
Regnskab for 2022 godkendes.
4. Budget og fastlæggelse af kontingent
Lasse fremlægger det udsendte budget, hvor der budgetteres med indtægter fra 100
medlemmer. Udgifter til klubblad 4.000 kr., hjemmeside 1.000 kr. og et forventet resultat
på 500 kr.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 150.
Budget og uændret kontingent godkendes.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg til bestyrelse. På valg er Majbritt Kjærulff, Lasse Nellemose Larsen og Henning Stampe.
Alle blev genvalgt uden modkandidater.
7. Valg af en suppleant til bestyrelsen. På valg er Henrik Rasmussen.
Henrik var fraværende men havde på forhånd tilkendegivet, at han gerne genopstiller.
Henrik blev genvalgt.
8. Valg af to revisorer. På valg er Jens Christensen og Jørn Nielsen.
Valgt uden modkandidater.
9. Valg af revisor suppleant. På valg er Frank B. Jørgensen, der ikke ønsker genvalg.
Jakob Loeb blev valgt.
10. Eventuelt
Invitation til Jubilæumsfest 30. september 2023.
Der er enighed om, at egenbetaling på kr. 100 er fint. Det foreslås, at der indbyrdes
medlemmerne imellem arrangeres transport til/fra Egense Forsamlingshus.
Invitation til besigtigelse af Th. Thrige. Det besluttes, at der igen i år arrangeres en tur. Jens
Erik er tovholder på et arrangement til efteråret. Det bliver muligvis den første lørdag i
oktober, men mere om det i klubbladet.
Der er et medlem, som ikke har e-mail og cirka en håndfuld, der ikke er på FaceBook, hvor
vi har en gruppe for medlemmer af bådlauget. Det er en hurtig måde, at informere om fx
opståede udfordringer med el, vand ect. Det kræver at interesserede medlemmer selv
tilmelder sig gruppen. Dermed er der ingen vedligeholdelse, som der fx ville være, hvis vi
havde en SMS-kæde.
Jens Erik spørger om der er interesse for sejlertræf, idet der sidste år ikke var så mange
deltagere på turene til hhv. Drejø og Ærøskøbing.
20 medlemmer har meldt sig til dagens generalforsamling, uden fremmøde. Kun 2 har
meldt afbud pga. sygdom. Det foreslås, at der fremadrettet udsendes en reminder dagen
før. Frede og Jens Erik, der har taget imod tilmeldinger følger op.
Frede takker for god ro og orden.
Herefter er Rantzausminde Bådelaug vært ved et lille arrangement, hvor der serveres lækker
smørrebrød fra Spar på Wandallsvej.
Referat godkendt:
Frede West Henning Stampe Lasse Nellemose Larsen
Jens Erik Andersen Majbritt Kjærulff