Generalforsamling 2022

i Rantzausminde Bådelaug

Generalforsamling Rantzausminde Bådelaug
– onsdag 20. april 2022 kl. 19.00 på Strandgården, Rantzausminde Havn

Referat

1. Valg af dirigent

Formand Frede West byder velkommen til de knap 50 fremmødte medlemmer.
Poul Hansen foreslås som dirigent og vælges.
Poul takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig varslet jf. vedtægterne.

2. Formandens beretning 2022

“Så er vi på igen og der er jo ikke gået så lang tid denne gang, men lidt nyt er der sket. Vi har fået sat kodelås på masteskuret og hvis du ikke har koder så kan de fås ved en sms til Jens Erik. Hans Raae eller til mig. Telefonnr. står på opslagstavlen.

Vi fik ikke noget slæbested på trods af, at det er blevet lovet flere gange. Pengene skulle være bevilliget så må vi se hvornår de kommer i gang. Vi har fået en renovering af toiletbygning indvendigt. Så der nu er lukkede badekabiner samt et extra toilet hos herrerne. Molehovederne mod vest indsejlingen er færdige og vi vil hen over sommeren se, hvordan vandet kommer ind i havnen. Om der er ok eller der skal laves noget mere der.
Der er blevet skiftet en del pæle rundt om i havnen samt laver en del reparationer på flere broer.
Vi har bedt Svendborg Havn om at få 1 times parkering nede på havnen helt hen til bommen. Og husk ingen parkering ved toilet og kran område. Det giver bøder, hvis det opdages af parkeringsvagten.
Jeg kan oplyse at Rantzausminde Havn har mistet ca. 280 m2 til grundejerforeningen ind mod byen på trods af, at vi i flere år har bedt kommunen om at stramme op på hegn. Vi har også bedt SvendborgSund Sejlklub (SSS) om og få fjernet den terrasse, der er blevet lavet bag deres masteskur, da der også vil kunne søges hævd på denne.
Alt vedrørende nye ting og udvikling i havnen. Det være sig at ændre på beplantning, ændre på bygningsmassen samt grill og legeplads er stoppet helt, idet kommunen har sagt nej til alt fra nu. Dog hvis der bliver lavet et politisk tilsagn om en ny lokalplan, så vil legepladsen kunne gennemføres med det samme og senere en udvidelse af grillpladsen. Fiskerhusene er også stoppet.
Vi håber dog at havnemesteren holder ord og får lavet havnetrappen foran grillen, hvor børn kan fange krabber fra. Den var lovet færdig til sæsonstart.
Jeg vil opfordre at dem, der har en mast og bruger bukke – vil I ikke godt tage bukkene med hjem, når I er færdige med at bruge dem ellers vil havnen fjerne dem.
Jeg vil opfordre medlemmerne til om ikke i kender nogle der vil sponsere bådelauget. Vi kan godt bruge nogle flere sponsorer.
Så til sidst vil jeg høre om vi kan få hjælp til nedsættelse af et festudvalg. Gerne 3 styk og gerne et par kvinder. Bådelauget fylder jo 50 år den 24/9 næste år, så det er nok ikke for tidligt at finde ud af hvad der skal ske.
Frede West
Formand”

Til beretningen bemærkes det, at der ikke er så meget positivt. Rasmus Virum Fristed fra Svendborg Kommune er dog meget velvillig indstillet på, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for det grønne område ved Rantzausminde Havn. Ligesom det er sket ved Den Runde Lystbådehavn, hvor der er udarbejdet en ny lokalplan, der muliggør legeplads og fitnessområde. Rasmus håber at politikerne vil bakke op, selv om kommunens økonomi er trængt. Det håber bestyrelsen også, idet det jo ikke kan komme bag på politikerne, når der er søgt i over 10 år og pengene til legepladsen er bevilliget allerede i sidste byrådsperiode, hvor Flemming Madsen var formand for Teknik- og Erhvervsudvalget.

Det er godt for hele lokalområdet med aktiviteter på det grønne areal ved havnen. Især nu hvor der er kommet så mange nye beboere til området og der udstykkes fortsat flere boliger i området.

Den del af Rantzausminde Havn, der ligger ude i vandet er registreret som Industrihavn og ikke en del af ny lokalplan.

Mht. slæbested så er det renovering af noget bestående, dvs. drift der betales af Svendborg Havn.

Der er ikke aktuelle planer om at anlægge en færgehavn i nærheden.

Beretning godkendes.

3. Regnskabsaflæggelse

Regnskab er fremsendt sammen med dagsorden til generalforsamlingen. Der er 120 medlemmer i bådelauget, hvilket er en positiv stigning de senest år.
Overskud på ca. 8.500 kr. vil hel- eller delvist kunne bruges på 50-års jubilæumsfest i 2023.

Lasse fremlægger regnskab, der godkendes.

4. Budget og fastlæggelse af kontingent

Lasse fremlægger budget, der godkendes.

I forbindelse med pkt. 3 og 4 bemærkes:

 • Det burde være kommunen, der vedligeholder borde og bænke m.v.
 • Sejlklubben må ikke leje lokaler ud, men ‘kun’ opkræve for de faktiske udgifter. Vi betaler kr. 1.000 for at holde generalforsamling, og i øvrigt ellers ikke, når vi holder bestyrelsesmøder eller lignende.
 • Klubbladet er værdsat
 • Det er en bestyrelses beslutning hvor meget økonomi, der skal bruges på en jubilæumsfest. Det foreslås, at der kan disponeres op til 50.000 kr. Der vil blive søgt sponsorstøtte.
 • Kontingent på kr. 150,00 pr- år er uændret
 1. Behandling af indkomne forslag

  Der er indkommet et forslag om ny justerbar bom ved slæbested. Det henhører ikke under bådelauget, idet kran er ejet af Svendborg Havn.

De stropper der er ved kranen (hos Mikkel) bruges på eget ansvar.
Det foreslås at der indkøbes nye stropper indkøbes af Svendborg Havn.
Kran efterses årligt.
Bestyrelsen vil drøfte forslag med Svendborg Havn og opfordre dem til at købe nye stropper og efterfølgende sørger for at stropper bliver efterset årligt sammen med kran.

 1. Valg til bestyrelse

  Frede West og Jens Erik Andersen er på valg.

  7. Valg af en suppleant til bestyrelsen

  Henrik Rasmussen genvælges.

  8. Valg af to revisorer

  Jens Christensen Jørn Nielsen vælges.

  9. Valg af revisor suppleant

  Frank ”El” Jørgensen vælges.

  10. Eventuelt

  Flaggast: Der er enighed om at det er god idé med flaget hejst. Der mangler dog en flaggast mere, så vi er dækket ind. Interesserede kan melde sig til en i bestyrelsen.
  Janus Bendix har efterfølgende meldt sig. Tak for det.

  Telefonliste: Kan ses på opslagstavle ved toiletbygning.

  Affald: Affaldscontainer er tit overfyldte. Desværre er der endnu ikke sorteringskrav på erhvervshavne, sådan som vores er klassificeret. Der er dog opstillet kasse til glas, flasker og dåser. Henstilling af papkasser fra havemøbler og lignende er ikke acceptabelt. Det foreslås, at der opsættes kameraovervågning. Dette er dog nok ikke realistisk. Container aflåses lidt for tidligt om efteråret. Udfordringer med affald er ved flere lejligheder forelagt Svendborg Havn, der mener at vi skal tage affald med hjem.

  Toiletter i kælder ved Svendborg Sejl klub: Svendborg Havn har lovet, at de er åbne. Det sker forhåbentligt snart. Pt. er der sat kile i dør, så toiletter kan bruges.

Formanden takker for god ro og orden.
Herefter er der smørrebrød