Indkaldelse til generalforsamling Rantzausminde Bådelaug Generalforsamling torsdag den 28. oktober kl. 19.00 på Strandgården

1:

  1.  Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. budget og fastlæggelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse ( Alle er på valg for 1,5 år)
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  8. valg af 2 revisorer. (på valg er Poul Hansen og Mogen Kruger)
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Eventuelt

2.
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (sidste frist er onsdag den 20. oktober
2021)

Efter generalforsamlingen vil Bådelauget være vært ved et lille arrangement.

Af hensyn til indkøb af den kulinariske lækkerbisken vil vi igen i år gerne have at dem der ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen tilmelder sig inden den 20. oktober for og undgå madspild.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen kan ske på mail:
post@rantzausmindebaadelaug.dk.
Eller til en i bestyrelsen.

Med venlig hilsen bestyrelsen
for Rantzausminde Bådelaug