Rantzausminde Bådelaug forside
   
Rantzausminde Bådelaug

Generalforsamling 2018

Rantzausminde Bådelaug afholdt generalforsamling torsdag, den 22 . marts 2017 kl. 19.00 på Strandgården.

Der deltog 35 medlemmer.

Dagsorden/referat:
Valg af dirigent:
Poul Hansen blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse og dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne.

Formandens beretning:
Beretningen, som er vedhæftet som bilag, blev godkendt med applaus.

Regnskabsaflæggelse:
Henrik gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Også med applaus

Budget og fastsættelse af kontingent:
Henrik gennemgik budget 2018, der balancerer med kr. 2.200,-. Det blev godkendt, og kontingentet blev som foreslået fastsat til uændret kr.100,-.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag

Valg til bestyrelsen:
På avlg er Jens Erik Andersen og Frede West.
Jens Erik Andersen og Frede West blev genvalgt.

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (på valg er Lene Enger Iversen):
Lene Iversen blev valgt uden modkandidater.

Valg af 2 revisorer:
Erik Hansen og Palle Debel blev genvalgt.

Valg af 1 revisorsuppleant:
Leif Sølvason blev genvalgt.

Eventuelt:
Ole Madsen oplyste, at han ønskede at blive afløst for sit arbejde med hjemmeside og bladet, og gjorde opmærksom på at hvis man ikke fandt en til at overtage disse poster ville man være ringe stillet hvis der sker ham noget (han tænker hermed på sin alder 81) så han opfordrede generalforsamlingen at finde en afløser som Ole nok skal være behjælpelig med at sætte igang!!!

Han oplyste også at der i år vil være et arrangement i regiet "Vild med Vand". Det sker den 9. juni. Ole etablerer sammen med beboerne i fiskehusene akvarier med fisk, krabber m.v.,  men modtager gerne ideer til yderligere indhold.

Lene Iversen havde et fint indlæg om etablering af legepladsm der var mange der deltog i debatten, men de fleste mener nok at det er Havnens opgave hvis der skal være legeplads.

Formanden takkede for vores flagkommandører, flittige 'pladsmænd' (Mikkel og Leif9 for deres indsats.
Også en tak til fremmødte og for dirigentens gode ledelse.

Herefter blev der serveret smørebrød og en dram. Aftenen forløb fra start til slut i en positiv atmosfære. Igen et godt møde i RBL.

 Se formandens beretning 2017 

Formand Jens Erik byder velkommen 

Poul er blvet valgt som ordstyrer
 

Formanden aflægger beretning
 

Her skulle have været et billede af Kasserer Henrik der   fremlægger et flot regnskab
men det blev ikke til noget :-(

Både formandens beretning og kasserens regnskab blev godkendt
så det udløste både øl/vand/snaps og smørrebrød !!

Generalforsamlingen er slut, så er der tid til hygge og smørebrød 
Smørrebrødet var som altid fra Richard og det var/er bare godt
 

  

 

 

 
 De sidste 4 ostemadder på vej rundt 

              Sidst opdateret den 02-05-2019
Mail: post@rantzausmindebaadelaug.dk